Google Analytics Custom Ölçegleri ýa-da Bütin dünýäde millionlarça müşderini nädip almaly - Semalt maslahatlary

Her bir işiň üstünlikli elektron söwda web sahypasyna eýe bolmagyndan birnäçe peýdasy bolup biler. Web sahypalary, bu sahypalaryň dünýädäki millionlarça müşderilerine ýetmegini gazanmak üçin internet marketingine baglydyr. Bu ýagdaýda kompaniýalar mazmun marketingini we Sosial Media Marketing bilen meşgullanýan SEO agentliklerini çekip bilerler. Gözleg motory optimizasiýasy (SEO), esasanam gözleg motorynda marka ýa-da web sahypasynyň barlygyny artdyrýar. Bu sanly marketing usullary belli bir webmaster gurallaryna baglydyr. Mysal üçin, Google Analytics marketing kampaniýasy bilen baglanyşykly dürli ölçegleri berip biljek adaty guraldyr.

Omörite ölçegler Google Analytics-de bar bolan gural. Omörite ululyklar Google Analytics ulanyjysyna marketing kampaniýasynyň çäginde dürli mukdarlary yzarlamagyň birnäçe usulyna kömek edýär. SEO kampaniýanyňyzyň gidişine gözegçilik etmek, web sahypalarynda hödürleýän zatlaryny gowulandyrmagyň täze usullaryny tapmaga kömek edýär. Artem Abgarian, ýokary derejeli müşderi üstünlik Semalt , ýörite Ölçegler, dürli metrics SEO awtomatlaşdyrylmagy içinde bar islegiňize biler düşündirýär. “Google Analytics” telekeçilere bäsdeşlik gurşawynda işlemek üçin käbir çäklendirilmedik mümkinçilikleri berýär, esasanam sanly marketing prosesini awtomatlaşdyrmak üçin goşmaça hyzmatlary öz içine alýar. Her kim bu aýratynlykdan peýdalanyp, belli bir ýeriňizde abraýly we üstünlikli web sahypasyny döredip biler.

Google Analytics-iň adaty ölçeglerini düzmek

Customörite ölçegleri ulanmak üçin Google Analytics hasaby bolmaly. Giriş sahypasyndaky gollanmany dowam etdirmek üçin ilki birini dörediň. Google Analytics profiliňize gireniňizde, administrator paneliňizi dolandyryp we ulanyp bilersiňiz. Beýleki ýagdaýlarda, özleşdirme goýmasyna girip bilersiňiz, bu adaty ölçeg opsiýalary bolup biler. Bu menýu çep ýokarky gapdalda. Täjirçilik web sahypalaryny ulanýan ulanyjylar öz awtoryny, kategoriýasyny we poçta görnüşini ulanyp bilerler. Otherurnalyň wagty we çap edilen wagt ýaly beýleki üýtgeşik ölçegler.

Customörite ölçegleri ulanmak

Omörite ölçegler, sahypa kampaniýasynyňyzyň dürli taraplaryny görmek we marketing kampaniýaňyzy kadalaşdyrmak üçin ölçegleri üpjün edýär. Mysal üçin, awtor we kategoriýa ýaly maglumatlar web sahypasynyň özüni alyp barşyna gözegçilik etmek üçin zerur maglumatlary berýär.

Omörite ölçegler Google Analytics-iň hasabat bölüminde hem bar. Bu menýuny tapmagyň adaty usuly henizem hereket edýär. Web ösüşiniň dürli taraplaryndan gelen ulanyjylar bu sanawdan peýdalanyp bilerler. Web dörediji, ulanyjylar olary bellemek üçin girenlerinde dürli kategoriýalary we elementleri hem tapyp bilerler.

Netije

Her onlaýn başlangyçda üstünlik gazanmagyň dürli görnüşleri bolup biler. Web ussatlarynyň köpüsi, sanly marketing bilen baglanyşykly dürli artykmaçlyklar üçin internet marketingine baglydyr. Web ussatlarynyň köpüsi gözleg motory optimizasiýasy (SEO) ýaly marketing ugurlaryny yzarlaýarlar. Gözleg motorlarynda web sahypasyny bellemäge kömek edip biljek başga-da köp usul bar. Şeýle-de bolsa, Google Analytics-de adaty ölçegleri ulanmak adama sahypanyň dürli taraplaryna gözegçilik edip biler. “Google Analytics” administrator sahypasynda ýörite ölçegleri gurup bilersiňiz we ýeriňizdäki dürli iş ölçeglerini yzarlamagyň köp usullaryna ýetip bilersiňiz. Google Analytics-de ýörite ölçegleri gurmak we ulanmak üçin bu gollanmany ulanyp bilersiňiz.

send email